Ki sanla Chagossian Voices?

Home / Ki sanla Chagossian Voices?

Chagossian Voices cé enn organizasyon kominotèr sagosien ki de baz dirizé par bann manb kominoté sagosien avek enn bann alyé. Nou fourni enn platform piblik ek kominotèr pou tou bann sagosien ek asiré ki lavwa sagosien tandé par bann céki éna pouvwar desizionèr lor nou lavi. Nou oussi ena pou lobzektif fournir bann informasyon prési ek azour pou kominoté.

Nou bann prinsipal lobzektif :

 • Promouvwar drwa sagosien entan ki pep otoktonn
 • Promouvwar sagosien so drwa lotodeterminasyon
 • Amélior lavi ek bien-et sagosien pé inport kot zot viv
 • Promouvwar drwa sitwayènté ek drwa imin sagosien avek bann léta
 • Solisit enn restitisyon ek enn konpansasyon adékwat pou demi siek ki nou finn en ekzil forsé
 • Protez ek develop nou kiltir, nou bann zil ek nou manièr de viv
 • Afirm nou drwa de retour lor nou bann zil

Chagossian Voices transport lavwa sagosien a bann pli ote nivo akot pran bann desizyon Nou tret direk avec bann administrasyon lokal ek nasyonal, bann parlmantèr, bann departma gouvernma, Nasyon Ini, bann organizasyon drwa de lom, bann group lenvrionma ek lapress. Chagossian Voices finn kré en 2020 par bann militan kominoté sagosien ki bien etabli dan Rwayom Ini, Moris ek Sesel. Nou lobzektif cé koz direk avek bann dimounn au pouvwar. Nou finn réussi kan nou finn tret avek bann ministèr, bann zom politik ek bann lorgananizasyon internasyonal kouma Nasyon Ini. Nou pé kontinyé elevé lor sa siksé la.

Nou bann kanpay inkli:

 • Persuad gouvernma ek so bann departma pou koz direk avek sagosien, afin ki soutenir zot pli bien ek koumans deblok program soutien £40 million dan lintéré la kominoté.
 • Persuad gouvernma pou inklir enn lamandeman dan lalwa lor natsyonalité ek lafrontièr 2022, ki donn sitwayinté Britanik a tou bann dimounn ki dorizinn sagosien. Chagossian Voices finn zwé enn rol central dan sa lavictwar la, létan doné ki finn mansionn nou 7 fwa dan parlma ek grass a nou bann kont randi avek létid enn bann ka inflian ki finn piblyé lor sitweb gouvernma.
 • Pled en favèr lotodeterminasyon ek pou ki respekté lavwa sagosien dan negosiasyon souverènté ki en kour avek Moris lor lavenir nou bann zil. Chagossian Voices finn dénouvo mènn enn kanpay dan parlma ek dan lapress, en mem tan ki soutenir enn kontrol zidisièr pou sispann negosiasyon.
 • Afirm drwa otoktonn de bann sagosien lor lasènn nasyonal ek internasyonal. En 2023 bann manb Chagossian Voices finn eksprim zot en personn a 12 repriz dan Nasyon Ini dan New York avek Geneve, zot finn partisip dan linstans permanan lor bann kestion otoktonn ek oussi dan Mecaniss bann ekspèr lor drwa bann pep otoktonn. Nou afirm nou drwa de retour lor nou bann zil ek drwa pou desid nou fitir ek lavenir nou bann zil.

Chagossian Voices finn établir bann partenaria avek bann lézot group sagosien ek pé eseye fèr zot lavwa pran lanplèr ek travay en kolaborasyon avek zot.

Nou finn konstrir enn bann rézo ek enn bann partenaria solid avek bann organizasyon ek bann individi ki kapav soutenir la kominoté sagosien ek fèr nou lintéré progressé. Li inkli notaman Human Rights Watch, Amnesty International, Chagos Conservation Trust ek Blue Marine Foundation.

Nou travay en kolaborasyon avek bann iniversitèr ek bann dimounn ki fèr bann resèrs ki kapav fourni bann prev ek bann lidé ki pou ed kominoté sagosien.